ខ្មែរ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេង កែប្រែ

  • អំនាន: /បាត់'ដំបង/

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យ បាត្តំបង យោងតាមកាក់បោះសម័យលោកម្ចាស់សំនេរ ព្រះតំបង

នាមអសាធារណ៍ កែប្រែ

បាត់ដំបង

  1. អតីតខែត្រក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដល់សម័យសាធារណរដ្ឋ។ (Bădâmbâng)
  2. អតីតខែត្រនៃសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា
  3. ខែត្រនៃរដ្ឋកម្ពុជា-សម័យរាជាណាចក្រទី២។
  4. អតីតស្រុកនៃខែត្របាត់ដំបង
  5. ក្រុងនៃខែត្របាត់ដំបង