សូមដាក់សំឡេង។

វិគីភីឌា

ខ្មែរ

កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង

កែប្រែ

កាក់

  1. ឈ្មោះ​អាវ​មួយ​បែប​ឥត​ដៃ
    អាវ​កាក់
     
    អាវកាក់
  2. ឈ្មោះ​ប្រាក់​ដែល​ប្រើ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន យ៉ាង​គឺ ចំនួន​តម្លៃ ១០ សេន, ២០ សេន, ៥០ សេន បច្ចុប្បន្នលែងប្រើហើយ ។
  3. ភូមិនៃឃុំតាឡាវ
 
កាក់

បំណកប្រែ

កែប្រែ

បំណកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  • វចនានុក្រមជួនណាត