ពញា​រក្សាភិបាល

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ពញា + រក្សាភិបាល

នាមកែប្រែ

ពញា​រក្សាភិបាល

  1. ងារមេឃុំពីសម័យបារាំងដល់សម័យរាជការមុនសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម។

ន័យដូចកែប្រែ

  • ចៅសង្កាត់ (សំរាប់ចំពោះបំនែងចែករដ្ឋបាលណាដែលគេហៅសង្កាត់នៅសម័យរដ្ឋកម្ពុជារហូតដល់បច្ចុប្បន្នសម័យរាជាណាចក្រទី២)
  • នាយសង្កាត់ (សម័យសង្គម និង សម័យសាធារណរដ្ឋ)
  • មេឃុំ (សម័យជិតដល់សង្គមរាស្ត្រនិយម និងសម័យរដ្ឋកម្ពុជារហូតដល់សម័យរាជាណាចក្រទី២)

មើលពាក្យកែប្រែ