ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "Stockholm"

r2.7.3) (រ៉ូបូ បន្ថែម: az, cs, da, de, el, en, et, eu, fi, fr, gl, hr, hu, kl, ku, li, mg, nl, no, pl, ro, ru, sh, simple, sv, th, tr, zh
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ ស្តុកខុល)
 
(r2.7.3) (រ៉ូបូ បន្ថែម: az, cs, da, de, el, en, et, eu, fi, fr, gl, hr, hu, kl, ku, li, mg, nl, no, pl, ro, ru, sh, simple, sv, th, tr, zh)
ស្តុកខុល
 
[[az:Stockholm]]
[[cs:Stockholm]]
[[da:Stockholm]]
[[de:Stockholm]]
[[el:Stockholm]]
[[en:Stockholm]]
[[et:Stockholm]]
[[eu:Stockholm]]
[[fi:Stockholm]]
[[fr:Stockholm]]
[[gl:Stockholm]]
[[hr:Stockholm]]
[[hu:Stockholm]]
[[kl:Stockholm]]
[[ku:Stockholm]]
[[li:Stockholm]]
[[mg:Stockholm]]
[[nl:Stockholm]]
[[no:Stockholm]]
[[pl:Stockholm]]
[[ro:Stockholm]]
[[ru:Stockholm]]
[[sh:Stockholm]]
[[simple:Stockholm]]
[[sv:Stockholm]]
[[th:Stockholm]]
[[tr:Stockholm]]
[[zh:Stockholm]]
១៦៣៣

កំណែប្រែ