ខ្មែរ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យ ខ្មែរ ព្រហ្មទេព

នាមអសាធារណ៍ កែប្រែ

ព្រំទេព

  1. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជារដ្ឋកាលពីឆ្នាំ១៩០០-២៣ មីនា ១៩០៧។ បច្ចុប្បន្នខែត្រព្រះវិហារ។
  2. អតីតឃុំនៃស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ។