ខ្មែរកែប្រែ

ល្បីល្បាញ

ការបញ្ចេញសំលេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ខ្មែរ អាន កំលាយផ្នត់ជែកទំរង់ (-សពព-)/(-អ'មន-), + - ំន-/-អ'មន- + ាន> អំនាន។

នាមកែប្រែ

អំនាន

  1. ការអាន
  2. អ្វីដែលអានបាន។
  3. អត្ថបទ[១]

ពាក្យសម្រង់កែប្រែ

ពាក្យទាក់ទងកែប្រែ

បំនកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ