ព្រះកន្និដ្ឋា

ខ្មែរ កែប្រែ

ល្បីល្បាញ

ការបញ្ចេញសំលេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យ ខ្មែរ អាន កំលាយផ្នត់ជែកទំរង់ (-សពព-)/(-អ'មន-), + - ំន-/-អ'មន- + ាន> អំនាន។

នាម កែប្រែ

អំនាន

  1. ការអាន
  2. អ្វីដែលអានបាន។
  3. អត្ថបទ[១]

ពាក្យសម្រង់ កែប្រែ

ពាក្យទាក់ទង កែប្រែ

បំនកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ