រដ្ឋ​បាល : អ្នក​រក្សា​ដែន​ឬ​ប្រទេស; ក្រសួង​រាជការ​កាន់​កាប់​កិច្ច​ការ​ក្នុង​ប្រទេស ជា​គូ​គ្នា​នឹង​តុលាការ : មន្ត្រី​ខាង​រដ្ឋ​បាល, ក្របខ័ណ្ឌ​ខាង​រដ្ឋបាល ។​ មើល​ពាក្យ រដ្ឋ ផង ។