ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេងកែប្រែ

  • អំនាន: /រុស/
  • អ.ស.អ. /rus/

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ អង់គ្លេស Russ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

រុស្ស

  1. Russie, Russia