ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ លក្ខខណ្ឌ
សទ្ទតា ល័ក-ខ័ណ
ឡាតាំងយានកម្ម lĕəkkhan
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /lĕəʔkʰan/


នាម

លក្ខខណ្ឌ

  1. (លក្ខ + ខណ្ឌ) កម្រិត; សង្កាត់, ប៉ែក​ដោយ​ឡែក; កំណត់​គោល; ព្រំ : ទី​មាន​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ, សម្ដី​មាន​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ, ត្រូវ​ធ្វើ​លក្ខខណ្ឌ​ឲ្យ​ទៀង​ទាត់ ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ