បើកបញ្ជីមេ

លក្ខណ៍

[ ល័ក ] ( ន. ) លក្ខណៈ

  1. មនុស្ស​ខាត​លក្ខណ៍ : មនុស្ស​មាន​លក្ខណៈ​អភ័ព្វ​ ឬ ​មាន​ឫកពា​ថោក ។
  2. ស្ត្រី​គ្រប់​លក្ខណ៍ : ស្ត្រី​ដែល​បរិបូណ៌​ដោយ​លក្ខណៈ​ល្អ ។ល។ (សរសេរ​ជា ល័ក្ខណ៍ ឬ ល័ក្សណ៍ ក៏​បាន ។ មើល​ពាក្យ លក្ស្មណៈលក្ស្មណ៍ ផង) ។ លក្សណ៍