ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ សិង្ហបុរី
សទ្ទតា សិង-ហៈ-បុ-រ៉ី
ឡាតាំងយានកម្ម sənghaʼborəy
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /səŋhaʔɓorəj/


នាមអសាធារណ៍

សិង្ហបុរី

  1. Singapour, Singapore