ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា អេស្ប៉ាញ
ʼes̥p″āñ
ឡាតាំងយានកម្ម ʼeespaañ
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ʔeːspaːɲ/


នាមអសាធារណ៍

អេស្ប៉ាញ

  1. Espagne, Spain