ជប៉ុនកែប្រែ

កិរិយាស័ព្ទកែប្រែ

うごく (រ៉ូម៉ាជិ ugoku)

  1. 動く: (កិ.អសកម្ម) ធ្វើចលនា