បើកបញ្ជីមេ

គុណនាម​ភាសា​ជប៉ុនកែប្រែ

きたない (គុណនាម い, រ៉ូម៉ាជិ kitanai)


  1. 汚い: កក្រិច, កខ្វក់, ស្មោគគ្រោក