ជប៉ុនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

きんようび (rōmaji kinyōbi)

  1. 金曜日: ថ្ងៃសុក្រ

ឯកសារយោងកែប្រែ