ជប៉ុនកែប្រែ

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ きんようび
  2. កាតាហ្គាណា៖ kin'yōbi / kinyoubi

នាមកែប្រែ

១. ថ្ងៃសុក្រ