វិគីភីឌា ja

វិគីភីឌាជប៉ុនមានអត្ថបទអំពីៈ
ពុម្ពអក្សរ く
លំដាប់នៃការសរសេរ

ជប៉ុនកែប្រែ

លំដាប់នៃការសរសេរ
 

ហ៊ីរ៉ាហ្គាណាកែប្រែ

(romaji ku)

លេខកែប្រែ

(ku)

  1. : nine

ការអានកាន់ជិកែប្រែ

(រ៉ូម៉ាជិ ku)