វិគីភីឌា ja

វិគីភីឌាជប៉ុនមានអត្ថបទអំពីៈ
ពុម្ពអក្សរ く
លំដាប់នៃការសរសេរ

ជប៉ុន កែប្រែ

លំដាប់នៃការសរសេរ
 

ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា កែប្រែ

(romaji ku)

លេខ កែប្រែ

(ku)

  1. : nine

ការអានកាន់ជិ កែប្រែ

(រ៉ូម៉ាជិ ku)