ភាសា​ជប៉ុនកែប្រែ

សព្វនាមកែប្រែ

たなか (កាន់ជិ 田中, romaji Tanaka)

  1. 田中: តាណាកាក់, ឈ្មោះ​នាម​ត្រកូល​ជនជាតិ​ជប៉ុន
  2. 田仲: តាណាកាក់, ឈ្មោះ​នាម​ត្រកូល​ជនជាតិ​ជប៉ុន