ភាសា​ជប៉ុនកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

たのしい (គុណនាម な, រ៉ូម៉ាជិ tanoshii)

  1. 楽しい: សប្បាយ, រីករាយ