ជប៉ុនកែប្រែ

កិរិយាស័ព្ទកែប្រែ

たべる (រ៉ូម៉ាជិ taberu)

  1. 食べる: ហូប