បើកបញ្ជីមេ

ជប៉ុនកែប្រែ

ហ៊ីរ៉ាហ្គាណាកែប្រែ

どようび (doyōbi)

  1. 土曜日: ថ្ងៃសៅរ៍

ឯកសារយោងកែប្រែ