បើកបញ្ជីមេ

ជប៉ុនកែប្រែ

កិរិយាស័ព្ទកែប្រែ

ねる (រ៉ូម៉ាជិ neru)

  1. 寝る: ដេក