ជប៉ុនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

ぺきんご (rōmaji pekingo)

  1. 北京語: ភាសាចិនកុកងឺ (ភាសា​ផ្លូវការ​ប្រើ​នៅ​ប្រទេស​ចិន); ភាសា​ម៉ង់ដារិន; ភាសាប៉េកាំង