ជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

នាមកែប្រែ

北京語 (hiragana ぺきんご, rōmaji pekingo)

  1. ភាសាចិនកុកងឺ (ភាសា​ផ្លូវការ​ប្រើ​នៅ​ប្រទេស​ចិន); ភាសា​ម៉ង់ដារិន; ភាសាប៉េកាំង