បើកបញ្ជីមេ

មាតិកា

ជប៉ុនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 359: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

  1. : សៀវភៅ

ការអានកាន់ជិកែប្រែ

ほん (រ៉ូម៉ាជិ hon)

ការអានអុងយ៉ុម៉ិ:កែប្រែ