ជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិកែប្រែ

 

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖  ほん
  2. កាតាហ្គាណា៖  hon

នាម

  1. សៀវភៅ