ជប៉ុនកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

  • Lua error: expandTemplate: template "ja-pron/acc-ref" does not exist.

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពី អង់គ្លេស risk រឺ RISC

នាមកែប្រែ

リスク

  1. ហានិភ័យ