ភាសាជប៉ុន កែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ
  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ こうようご

នាម កែប្រែ

ភាសា​ផ្លូវការ

ពាក្យទាក់ទង កែប្រែ

併用公用語 (co-official language)