ជប៉ុនកែប្រែ

វិគីភីឌាជប៉ុនមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា ja

 

កាន់ជិកែប្រែ

(grade 2 kanji)

  1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.Lua error in Module:utilities at line 143: The language code "Japanese" is not valid..

ការអានកែប្រែ

ពាក្យផ្សំកែប្រែ