ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

名簿 (ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ めいぼ)= បញ្ជីឈ្មោះ, បញ្ជីរាយនាម