ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

នាមកែប្រែ

弁護士 (hiragana べんごし, rōmaji bengoshi) (ន.) មេធាវី

ឧទាហរណ៍៖ お母さん弁護士です。(かれのおかあさんはべんごしです。)

ម្តាយ​គាត់​ជា​មេធាវី​។