វិគីភីឌា ja

វិគីភីឌាជប៉ុនមានអត្ថបទអំពីៈ

ជប៉ុន កែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

អសាធារណ​នាម កែប្រែ

日本 (ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា にほん, romaji nihon)

  1. ជប៉ុន, ប្រទេស​ជប៉ុន