បើកបញ្ជីមេ

ភាសាចិនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

(míngtiān) ថ្ងៃ​ស្អែក

សូម​មើល​ផង​ដែរកែប្រែ