បើកបញ្ជីមេ

ជប៉ុនកែប្រែ

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ すいようび
  2. កាតាហ្គាណា៖ suiyoubi

នាមកែប្រែ

១. ថ្ងៃពុធ