ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ថ្ងៃពុធ
ឡាតាំងយានកម្ម thngay put
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /tʰŋaj ˈput/


នាម

ថ្ងៃពុធ

មើលផងដែរ

បកប្រែ