បើកបញ្ជីមេ

ជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

កិរិយាស័ព្ទកែប្រែ

生む (transitive, godan conjugation, ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា うむ, រ៉ូម៉ាជិ umu)

  1. ផ្តល់កំនើត, កើត
  2. បង្កើត

ពាក្យទាក់ទងកែប្រែ