បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Khmer Khmer

  1. ភាសាខ្មែរ
  2. ខ្មែរ]]