អង់គ្លេសកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Ukraine

  1. អ៊ុយក្រែន