អាល្លឺម៉ង់កែប្រែ

វិគីភីឌាអាល្លឺម៉ង់មានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា de

នាមកែប្រែ

Wasser (វ៉ាស៊)

  1. ទឹក