បារាំងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

  1. (វចនលេខន៍, វេយ្យាករណ៍) ការបំព្រួញនៃ adjectif, គុ.

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានខេមរយានកម្ម នៃក្រសួងអប់រំជាតិ ភ្នំពេញ ១៩៧៣ ទំព័រ៤១០