បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

 • IPA:/ɔːˈθɒɹəti/ (អង់គ្លេស), /əˈθɑɹəti/ (អាមេរិក)
  (សារ)

នាមកែប្រែ

authority

 1. រដ្ឋអំណាច
 2. អាជ្ញាធរ
 3. សិទ្ធិ, សិទ្ធិសេរីភាព
 4. អំណាច, អាជ្ញា, អំណាចអាជ្ញាសឹក
 5. អ្នកឯកទេស, អ្នកស្ទាត់ជំនាញ
  Ex: He is a great authority on phonetics
 6. ឯកសារសំខាន់,
 7. ភស្តុតាង,
 8. សាក្សី