ការបញ្ចេញសំលេង

កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ

កែប្រែ

មកពី បុព្វវៀត *koh (បំពង់ក ) មកពីបុព្វមន-ខ្មែរ *kɔʔ ~ *kɔ(ɔ)k () សន្តានដែលរួមបញ្ចូល ខ្មែរ , បាហ្នារ hơko, មន ကံ (កំ)។ ប្រៀបធៀប ទៃដើម *ɣo:ᴬ

cổ ()

 1. cổ tay
  កដៃ
  cổ chân
  កជើង
  cổ chai
  កដប
ពាក្យដកស្រង់
កែប្រែ