អង់គ្លេសកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

class

  1. ថ្នាក់រៀន
  2. ម៉ោង (មុខវិជ្ជា)
  3. កូនសិស្ស, សិស្ស
  4. (ជីវវិទ្យា) ថ្នាក់, ជាន់ (សៀម)។
  5. (សង្គមវិជ្ជា) វណ្ណៈ, ថ្នាក់។