ជប៉ុន

កែប្រែ
កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ


外国 (បរទេស) + 語 ("ភាសា")

gaikokugo (hiragana がいこくご, rōmaji gaikokugo)

  1. ភាសាបរទេស

ពាក្យ​ផ្ទុយ

កែប្រែ
  1. 母国語 (ぼこくご, bokokugo) ភាសា​កំណើត