ជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

នាមកែប្រែ

外国 (shinjitai kanji, kyūjitai kanji 外國, hiragana がいこく, rōmaji gaikoku)

  1. [បរទេស]]

Derived termsកែប្រែ