ជប៉ុន

កែប្រែ
កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

外国 (shinjitai kanji, kyūjitai kanji 外國, hiragana がいこく, rōmaji gaikoku)

  1. [បរទេស]]