អង់គ្លេស~ខ្មែរកែប្រែ

នាមកែប្រែ

instruction (Plural: instructions)

ការបញ្ចេញ​សម្លេងកែប្រែ

  • instruction /ɪnstrʌ́kʃn/
  • (file)

ពាក្យផ្សំកែប្រែ

  1. Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code — ភាសាកុំព្យូទ័រសាមញ្ញ និងស្រូលៗសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមរៀន
  2. shipping instruction — សេចក្តីណែនាំដឹកជញ្ជូន
  3. failing instruction to the contrary — ការគ្មានអនុទេសប្រឆាំង សេចក្តីណែនាំប្រឆាំង