អង់គ្លេស~ខ្មែរកែប្រែ

នាមកែប្រែ

instruction (Plural: instructions)

ការបញ្ចេញ​សម្លេងកែប្រែ

  • instruction /ɪnstrʌ́kʃn/
  • noicon(file)
    [[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ពាក្យLua error in Module:languages/templates at line 28: The language code 'en-us-instruction.ogg' is not valid..ជាមួយតំណអូឌីយ៉ូ]]

ពាក្យផ្សំកែប្រែ

  1. Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code — ភាសាកុំព្យូទ័រសាមញ្ញ និងស្រូលៗសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមរៀន
  2. shipping instruction — សេចក្តីណែនាំដឹកជញ្ជូន
  3. failing instruction to the contrary — ការគ្មានអនុទេសប្រឆាំង សេចក្តីណែនាំប្រឆាំង