បារាំង កែប្រែ

នាម កែប្រែ

sous-sol បុំ.

  1. (កសិកម្ម) ដីស្រទាប់ក្រោម

ឯកសារយោង កែប្រែ