បារាំងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

sous-sol បុំ.

  1. (កសិកម្ម) ដីស្រទាប់ក្រោម

ឯកសារយោងកែប្រែ