អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

  1. គិត (ល្បះកម្ម), បានគិត

នាមកែប្រែ

  1. គំនិត, វិចារ