អង់គ្លេសកែប្រែ

ធ្នាក់កែប្រែ

to

  1. នឹង, នឹង~វិញ, ទៅ, ទៅកាន់, ទៅនឹង (សំដៅទៅលើគំលាតរវាង ប្រធាន និង កម្មបទ)។
    I go to school ប្រែថា ខ្ញុំទៅសាលារៀន សាលារៀនជាគោលដៅ ពាក្យ to ប្រើសំដៅបាញ់ឆ្ពោះទៅកម្មបទសាលា វាមិនត្រូវបានបកប្រែឡើយ ឧ: ខ្ញុំទៅផ្សារ, I go to the market.
  2. ត្រូវ, ត្រង់
  3. ដើម្បី
  4. ឱ្យ,ទៅឱ្យ
  5. ដោយ, ដោយសារ, ដោយសារតែ, ព្រោះតែ
  6. ចំពោះ
  7. ដល់, ~រហូតដល់~