ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កក្អិច + កក្អៀក> កក្អិចកក្អៀក។

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កក្អិចកក្អៀក (kâkqĕchkâkqiĕk)

  1. និយាយច្រើនហូរហែមិនចេះទាល់វោហារ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • សព្វានុក្រម